Usage Statistics for gritman.readyhosting.com

Summary Period: April 2020
Generated 02-May-2020 02:11 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 3615
Total Files 1593
Total Pages 2514
Total Visits 1248
Total KBytes 16735
Total Unique Sites 1020
Total Unique URLs 10
Total Unique Referrers 75
Total Unique User Agents 62
. Avg Max
Hits per Hour 5 126
Hits per Day 120 286
Files per Day 53 161
Pages per Day 83 242
Visits per Day 41 93
KBytes per Day 558 1450
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1593
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 2016

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 97 2.68% 36 2.26% 42 1.67% 31 2.48% 50 4.90% 647 3.86%
2 71 1.96% 42 2.64% 44 1.75% 26 2.08% 43 4.22% 235 1.40%
3 77 2.13% 46 2.89% 44 1.75% 29 2.32% 42 4.12% 352 2.10%
4 80 2.21% 35 2.20% 43 1.71% 31 2.48% 47 4.61% 321 1.92%
5 50 1.38% 24 1.51% 26 1.03% 24 1.92% 43 4.22% 170 1.02%
6 90 2.49% 39 2.45% 47 1.87% 34 2.72% 48 4.71% 314 1.88%
7 61 1.69% 27 1.69% 43 1.71% 33 2.64% 42 4.12% 209 1.25%
8 147 4.07% 80 5.02% 115 4.57% 82 6.57% 67 6.57% 947 5.66%
9 131 3.62% 45 2.82% 82 3.26% 56 4.49% 50 4.90% 553 3.30%
10 213 5.89% 161 10.11% 180 7.16% 82 6.57% 89 8.73% 392 2.34%
11 227 6.28% 56 3.52% 181 7.20% 35 2.80% 46 4.51% 973 5.81%
12 250 6.92% 147 9.23% 170 6.76% 86 6.89% 100 9.80% 1176 7.03%
13 83 2.30% 29 1.82% 53 2.11% 37 2.96% 48 4.71% 327 1.95%
14 286 7.91% 138 8.66% 242 9.63% 67 5.37% 78 7.65% 842 5.03%
15 124 3.43% 52 3.26% 89 3.54% 36 2.88% 55 5.39% 1450 8.67%
16 85 2.35% 27 1.69% 53 2.11% 26 2.08% 48 4.71% 379 2.26%
17 97 2.68% 32 2.01% 67 2.67% 35 2.80% 44 4.31% 421 2.52%
18 104 2.88% 43 2.70% 53 2.11% 37 2.96% 52 5.10% 410 2.45%
19 70 1.94% 30 1.88% 37 1.47% 28 2.24% 41 4.02% 245 1.47%
20 73 2.02% 31 1.95% 47 1.87% 23 1.84% 37 3.63% 242 1.45%
21 108 2.99% 33 2.07% 65 2.59% 37 2.96% 58 5.69% 430 2.57%
22 124 3.43% 22 1.38% 73 2.90% 29 2.32% 44 4.31% 545 3.26%
23 88 2.43% 26 1.63% 59 2.35% 30 2.40% 45 4.41% 344 2.05%
24 81 2.24% 40 2.51% 47 1.87% 31 2.48% 49 4.80% 319 1.91%
25 226 6.25% 158 9.92% 192 7.64% 93 7.45% 105 10.29% 1078 6.44%
26 69 1.91% 38 2.39% 51 2.03% 37 2.96% 46 4.51% 398 2.38%
27 75 2.07% 33 2.07% 49 1.95% 41 3.29% 52 5.10% 262 1.56%
28 222 6.14% 32 2.01% 165 6.56% 39 3.12% 48 4.71% 970 5.80%
29 107 2.96% 60 3.77% 82 3.26% 40 3.21% 44 4.31% 1319 7.88%
30 99 2.74% 31 1.95% 73 2.90% 34 2.72% 41 4.02% 465 2.78%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 148 4.09% 1 51 3.20% 3 98 3.90% 23 696 4.16%
1 9 291 8.05% 6 208 13.06% 8 243 9.67% 20 591 3.53%
2 6 191 5.28% 1 35 2.20% 4 143 5.69% 28 836 5.00%
3 5 154 4.26% 3 90 5.65% 4 121 4.81% 14 410 2.45%
4 3 116 3.21% 0 25 1.57% 2 79 3.14% 19 575 3.44%
5 4 134 3.71% 1 33 2.07% 2 89 3.54% 19 568 3.40%
6 6 190 5.26% 0 27 1.69% 5 162 6.44% 30 891 5.33%
7 3 90 2.49% 0 23 1.44% 1 57 2.27% 13 389 2.32%
8 9 281 7.77% 1 55 3.45% 6 184 7.32% 45 1357 8.11%
9 5 164 4.54% 1 58 3.64% 3 104 4.14% 50 1504 8.99%
10 3 102 2.82% 1 41 2.57% 1 55 2.19% 30 891 5.32%
11 4 127 3.51% 1 47 2.95% 3 93 3.70% 24 717 4.28%
12 2 85 2.35% 0 26 1.63% 1 37 1.47% 16 474 2.83%
13 7 236 6.53% 5 150 9.42% 5 164 6.52% 19 578 3.45%
14 3 115 3.18% 1 39 2.45% 1 59 2.35% 21 644 3.85%
15 7 239 6.61% 5 159 9.98% 5 173 6.88% 36 1071 6.40%
16 3 98 2.71% 1 36 2.26% 1 59 2.35% 18 526 3.14%
17 3 97 2.68% 1 48 3.01% 2 63 2.51% 28 827 4.94%
18 6 196 5.42% 4 140 8.79% 5 156 6.21% 19 568 3.40%
19 6 191 5.28% 4 135 8.47% 5 151 6.01% 18 541 3.24%
20 3 117 3.24% 2 60 3.77% 2 72 2.86% 37 1107 6.61%
21 3 92 2.54% 1 35 2.20% 1 54 2.15% 11 320 1.91%
22 2 82 2.27% 1 38 2.39% 1 53 2.11% 10 302 1.80%
23 2 79 2.19% 1 34 2.13% 1 45 1.79% 12 351 2.09%

Top 2 of 10 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1211 33.50% 580 3.46% /
2 99 2.74% 48 0.29% /.trellix/

Top 2 of 10 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1211 33.50% 580 3.46% /
2 99 2.74% 48 0.29% /.trellix/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1211 33.50% 758 92.44% /
2 99 2.74% 62 7.56% /.trellix/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1211 33.50% 740 96.48% /
2 99 2.74% 27 3.52% /.trellix/

Top 50 of 1020 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 152 4.20% 152 9.54% 78 0.47% 25 2.00% 222.73.17.101
2 121 3.35% 0 0.00% 604 3.61% 1 0.08% 144.76.120.197
3 116 3.21% 2 0.13% 574 3.43% 1 0.08% 176.9.2.212
4 106 2.93% 14 0.88% 517 3.09% 39 3.12% 77.88.5.14
5 95 2.63% 0 0.00% 475 2.84% 1 0.08% 207.180.219.145
6 61 1.69% 0 0.00% 306 1.83% 1 0.08% 207.180.226.173
7 45 1.24% 28 1.76% 949 5.67% 18 1.44% 23.237.4.26
8 38 1.05% 5 0.31% 169 1.01% 2 0.16% 13.58.98.172
9 38 1.05% 8 0.50% 156 0.93% 24 1.92% 77.88.5.141
10 31 0.86% 2 0.13% 146 0.87% 2 0.16% 158.101.18.36
11 25 0.69% 0 0.00% 125 0.75% 1 0.08% 144.76.7.79
12 25 0.69% 10 0.63% 84 0.50% 10 0.80% 66.249.64.22
13 22 0.61% 2 0.13% 102 0.61% 1 0.08% 194.127.179.4
14 22 0.61% 7 0.44% 79 0.47% 8 0.64% 66.249.64.23
15 22 0.61% 2 0.13% 102 0.61% 1 0.08% 77.247.127.205
16 21 0.58% 0 0.00% 105 0.63% 1 0.08% 144.76.38.10
17 21 0.58% 0 0.00% 105 0.63% 1 0.08% 148.251.195.14
18 21 0.58% 0 0.00% 105 0.63% 1 0.08% 185.39.10.73
19 21 0.58% 3 0.19% 92 0.55% 1 0.08% 51.83.207.97
20 20 0.55% 2 0.13% 92 0.55% 1 0.08% 158.69.38.240
21 20 0.55% 2 0.13% 91 0.54% 3 0.24% 188.143.169.29
22 20 0.55% 1 0.06% 96 0.57% 1 0.08% 23.96.124.155
23 20 0.55% 2 0.13% 92 0.55% 1 0.08% 51.83.207.112
24 19 0.53% 0 0.00% 96 0.57% 1 0.08% 212.227.204.249
25 18 0.50% 7 0.44% 61 0.37% 9 0.72% 66.249.64.21
26 18 0.50% 14 0.88% 150 0.90% 2 0.16% 95.216.96.170
27 18 0.50% 14 0.88% 148 0.88% 2 0.16% 95.216.96.244
28 17 0.47% 9 0.56% 46 0.27% 9 0.72% 106.38.241.177
29 17 0.47% 0 0.00% 85 0.51% 1 0.08% 5.9.97.200
30 17 0.47% 3 0.19% 72 0.43% 2 0.16% 77.234.44.190
31 16 0.44% 10 0.63% 36 0.22% 11 0.88% 17.58.97.89
32 16 0.44% 2 0.13% 72 0.43% 6 0.48% 46.229.168.137
33 16 0.44% 10 0.63% 99 0.59% 4 0.32% 64.62.252.162
34 15 0.41% 2 0.13% 81 0.49% 11 0.88% 46.229.168.132
35 15 0.41% 9 0.56% 96 0.57% 5 0.40% 66.160.140.184
36 15 0.41% 9 0.56% 97 0.58% 4 0.32% 94.130.18.163
37 14 0.39% 0 0.00% 70 0.42% 1 0.08% 87.106.204.9
38 13 0.36% 9 0.56% 550 3.28% 1 0.08% 167.114.117.176
39 13 0.36% 0 0.00% 65 0.39% 1 0.08% 192.151.145.178
40 13 0.36% 9 0.56% 547 3.27% 1 0.08% 192.99.47.111
41 13 0.36% 2 0.13% 75 0.45% 5 0.40% 46.229.168.136
42 13 0.36% 8 0.50% 34 0.21% 3 0.24% 77.75.79.36
43 13 0.36% 13 0.82% 73 0.44% 4 0.32% 91.237.27.96
44 12 0.33% 1 0.06% 51 0.30% 1 0.08% 114.119.164.36
45 12 0.33% 8 0.50% 85 0.51% 1 0.08% 144.76.98.154
46 12 0.33% 12 0.75% 4 0.02% 1 0.08% 189.204.52.235
47 12 0.33% 8 0.50% 25 0.15% 4 0.32% 199.58.86.209
48 12 0.33% 3 0.19% 75 0.45% 5 0.40% 46.229.168.130
49 12 0.33% 3 0.19% 61 0.36% 8 0.64% 46.229.168.133
50 12 0.33% 3 0.19% 60 0.36% 4 0.32% 46.229.168.139

Top 30 of 1020 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 45 1.24% 28 1.76% 949 5.67% 18 1.44% 23.237.4.26
2 121 3.35% 0 0.00% 604 3.61% 1 0.08% 144.76.120.197
3 116 3.21% 2 0.13% 574 3.43% 1 0.08% 176.9.2.212
4 13 0.36% 9 0.56% 550 3.28% 1 0.08% 167.114.117.176
5 13 0.36% 9 0.56% 547 3.27% 1 0.08% 192.99.47.111
6 9 0.25% 7 0.44% 547 3.27% 1 0.08% 78.129.237.153
7 10 0.28% 9 0.56% 534 3.19% 1 0.08% 207.200.8.182
8 106 2.93% 14 0.88% 517 3.09% 39 3.12% 77.88.5.14
9 95 2.63% 0 0.00% 475 2.84% 1 0.08% 207.180.219.145
10 8 0.22% 2 0.13% 342 2.04% 2 0.16% 114.119.164.61
11 61 1.69% 0 0.00% 306 1.83% 1 0.08% 207.180.226.173
12 7 0.19% 1 0.06% 188 1.12% 1 0.08% 114.119.163.228
13 6 0.17% 1 0.06% 180 1.07% 1 0.08% 114.119.164.75
14 38 1.05% 5 0.31% 169 1.01% 2 0.16% 13.58.98.172
15 38 1.05% 8 0.50% 156 0.93% 24 1.92% 77.88.5.141
16 18 0.50% 14 0.88% 150 0.90% 2 0.16% 95.216.96.170
17 18 0.50% 14 0.88% 148 0.88% 2 0.16% 95.216.96.244
18 31 0.86% 2 0.13% 146 0.87% 2 0.16% 158.101.18.36
19 7 0.19% 1 0.06% 141 0.84% 1 0.08% 114.119.161.60
20 25 0.69% 0 0.00% 125 0.75% 1 0.08% 144.76.7.79
21 4 0.11% 4 0.25% 115 0.69% 1 0.08% 184.94.240.92
22 1 0.03% 1 0.06% 111 0.66% 1 0.08% 18.178.227.106
23 21 0.58% 0 0.00% 105 0.63% 1 0.08% 185.39.10.73
24 21 0.58% 0 0.00% 105 0.63% 1 0.08% 144.76.38.10
25 21 0.58% 0 0.00% 105 0.63% 1 0.08% 148.251.195.14
26 22 0.61% 2 0.13% 102 0.61% 1 0.08% 194.127.179.4
27 22 0.61% 2 0.13% 102 0.61% 1 0.08% 77.247.127.205
28 16 0.44% 10 0.63% 99 0.59% 4 0.32% 64.62.252.162
29 15 0.41% 9 0.56% 97 0.58% 4 0.32% 94.130.18.163
30 20 0.55% 1 0.06% 96 0.57% 1 0.08% 23.96.124.155

Top 31 of 75 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2849 78.81% - (Direct Request)
2 260 7.19% http://mbou46.ru/
3 160 4.43% http://mpt1.ru/
4 56 1.55% http://anti-crisis-seo.com
5 16 0.44% http://apkwinmac.club
6 5 0.14% http://www.sogou.com/web
7 3 0.08% http://sitenewcatalog.xyz
8 3 0.08% https://sanitarywork.ru/i.php
9 2 0.06% http://bongdapluz.com/bongdaso/profile.php
10 2 0.06% http://prookhotu.ru/bajki-oxotnikov/oxota-na-zajca-oxotnichij-yumor.html
11 2 0.06% http://prookhotu.ru/pegaya-gonchaya
12 2 0.06% http://www.025papa.com/home.php
13 2 0.06% https://moypodrostok.ru/psishologiya-podrostka/lyubov-v-podrostkovom-vozraste
14 2 0.06% https://tasmed.ru/diseases/skin_diseases/index_tplid25_recid800.html
15 2 0.06% https://zhit-budete.ru/profilaktika/kak-ukrepit-sosudy
16 1 0.03% Google
17 1 0.03% http://adblocking.online
18 1 0.03% http://adblocknews.site
19 1 0.03% http://adblocknews.site/
20 1 0.03% http://apkwinmac.club/
21 1 0.03% http://bbschdxc.net/home.php
22 1 0.03% http://blog.daum.net/signtop33/5736534
23 1 0.03% https://avxdl.site/proxycap-4-05-mediafire
24 1 0.03% https://cumir.ru/brendon-tina
25 1 0.03% https://ilovediscovery.ru/mayamskie-chernila-3-sezon
26 1 0.03% https://ilovediscovery.ru/page/smertelnyy-ulov-3-sezon-11-seriya-probitsya-skvoz-ldy
27 1 0.03% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_584/
28 1 0.03% https://navigatorlaw.ru/zakon/nk_190/
29 1 0.03% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/31-osnovnie-trebovaniya-k-svarke-truboprovodov-v-zimnih
30 1 0.03% https://tasmed.ru/health_of_the_woman/barreness/index_tplid25_recid1896.html
31 1 0.03% https://zhit-budete.ru/zdorovie-rebenka/u-rebenka-laringotraheit-kak-lechit

Top 30 of 62 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1392 38.51% Mozilla/5.0
2 1392 38.51% Netscape 6 compatible
3 467 12.92% +MJ12bot/v1.4
4 285 7.88% +SemrushBot/6~bl
5 214 5.92% +YandexBot/3.0
6 192 5.31% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)"
7 131 3.62% +BLEXBot/1.0
8 88 2.43% +bingbot/2.0
9 62 1.72% +SEOkicks
10 57 1.58% Go-http-client/1.1"
11 56 1.55% python-requests/2.23.0"
12 54 1.49% +SeznamBot/3.2
13 54 1.49% Sogou+web+spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
14 47 1.30% The+Knowledge+AI"
15 45 1.24% +AlphaBot/3.2
16 44 1.22% +Googlebot/2.1
17 30 0.83% +Linux+x86_64
18 26 0.72% +Dataprovider.c
19 24 0.66% +MSIE+9.0
20 18 0.50% +MegaIndex.r
21 15 0.41% +Nimbostratus-Bot/v1.3
22 12 0.33% Python-urllib/3.7"
23 12 0.33% serpstatbot/1.0+(advanced+backlink+tracking+bot;+curl/7.58.0;
24 11 0.30% Linguee+Bot+(http://www.linguee.com/bot;+bot@linguee.com)"
25 10 0.28% +MojeekBot/0.7
26 9 0.25% +MSIE+6.0
27 9 0.25% +aiHitBot/2.9
28 9 0.25% eContext/1.0+(eContext+Classification+Engine)"
29 6 0.17% Googlebot-Image/1.0"
30 5 0.14% +Baiduspider/2.0

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3615 100.00% 1593 100.00% 16735 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01