Usage Statistics for gritman.readyhosting.com

Summary Period: June 2020
Generated 02-Jul-2020 02:09 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 2570
Total Files 887
Total Pages 1729
Total Visits 928
Total KBytes 14664
Total Unique Sites 593
Total Unique URLs 16
Total Unique Referrers 66
Total Unique User Agents 57
. Avg Max
Hits per Hour 3 125
Hits per Day 85 208
Files per Day 29 65
Pages per Day 57 149
Visits per Day 30 55
KBytes per Day 489 1595
Hits by Response Code
Code 200 - OK 887
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 404 - Not Found 1676
Code 405 - Method Not Allowed 1

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 76 2.96% 36 4.06% 50 2.89% 39 4.20% 44 7.42% 356 2.43%
2 66 2.57% 21 2.37% 47 2.72% 22 2.37% 34 5.73% 390 2.66%
3 64 2.49% 29 3.27% 40 2.31% 39 4.20% 55 9.27% 190 1.29%
4 35 1.36% 21 2.37% 26 1.50% 14 1.51% 19 3.20% 169 1.16%
5 46 1.79% 22 2.48% 32 1.85% 27 2.91% 34 5.73% 156 1.06%
6 206 8.02% 34 3.83% 141 8.16% 50 5.39% 58 9.78% 945 6.45%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 108 4.20% 31 3.49% 74 4.28% 45 4.85% 59 9.95% 606 4.13%
9 208 8.09% 39 4.40% 145 8.39% 32 3.45% 38 6.41% 1141 7.78%
10 42 1.63% 18 2.03% 26 1.50% 21 2.26% 24 4.05% 326 2.22%
11 200 7.78% 39 4.40% 149 8.62% 35 3.77% 40 6.75% 1595 10.88%
12 96 3.74% 49 5.52% 63 3.64% 49 5.28% 61 10.29% 484 3.30%
13 80 3.11% 34 3.83% 49 2.83% 34 3.66% 43 7.25% 478 3.26%
14 74 2.88% 20 2.25% 36 2.08% 26 2.80% 35 5.90% 330 2.25%
15 78 3.04% 33 3.72% 38 2.20% 36 3.88% 55 9.27% 315 2.15%
16 137 5.33% 37 4.17% 107 6.19% 46 4.96% 51 8.60% 992 6.76%
17 109 4.24% 41 4.62% 87 5.03% 43 4.63% 48 8.09% 621 4.23%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 27 1.05% 16 1.80% 19 1.10% 18 1.94% 21 3.54% 102 0.70%
20 131 5.10% 55 6.20% 85 4.92% 46 4.96% 53 8.94% 655 4.47%
21 135 5.25% 65 7.33% 85 4.92% 55 5.93% 54 9.11% 704 4.80%
22 43 1.67% 19 2.14% 21 1.21% 21 2.26% 38 6.41% 193 1.32%
23 39 1.52% 19 2.14% 27 1.56% 19 2.05% 24 4.05% 196 1.34%
24 39 1.52% 15 1.69% 24 1.39% 20 2.16% 26 4.38% 146 1.00%
25 104 4.05% 45 5.07% 54 3.12% 41 4.42% 49 8.26% 1230 8.39%
26 43 1.67% 19 2.14% 29 1.68% 22 2.37% 28 4.72% 234 1.59%
27 117 4.55% 42 4.74% 91 5.26% 48 5.17% 50 8.43% 732 4.99%
28 116 4.51% 41 4.62% 63 3.64% 40 4.31% 50 8.43% 695 4.74%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 151 5.88% 47 5.30% 121 7.00% 41 4.42% 51 8.60% 682 4.65%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 144 5.60% 1 46 5.19% 3 110 6.36% 26 768 5.24%
1 6 194 7.55% 1 36 4.06% 4 142 8.21% 29 861 5.87%
2 3 94 3.66% 1 42 4.74% 2 62 3.59% 38 1137 7.76%
3 4 128 4.98% 1 33 3.72% 3 105 6.07% 18 551 3.76%
4 9 285 11.09% 0 28 3.16% 6 197 11.39% 44 1316 8.97%
5 6 207 8.05% 1 33 3.72% 4 145 8.39% 41 1217 8.30%
6 3 108 4.20% 1 56 6.31% 2 73 4.22% 22 660 4.50%
7 1 50 1.95% 0 24 2.71% 1 30 1.74% 8 227 1.55%
8 2 61 2.37% 1 33 3.72% 1 43 2.49% 7 199 1.36%
9 2 88 3.42% 1 33 3.72% 1 45 2.60% 12 367 2.50%
10 1 51 1.98% 0 23 2.59% 0 27 1.56% 12 374 2.55%
11 2 61 2.37% 0 18 2.03% 1 34 1.97% 9 257 1.75%
12 3 106 4.12% 1 41 4.62% 2 74 4.28% 50 1486 10.13%
13 2 71 2.76% 0 28 3.16% 1 45 2.60% 10 286 1.95%
14 3 94 3.66% 1 35 3.95% 1 51 2.95% 22 653 4.45%
15 2 79 3.07% 1 33 3.72% 1 51 2.95% 14 409 2.79%
16 4 123 4.79% 1 43 4.85% 2 87 5.03% 19 556 3.79%
17 2 72 2.80% 1 41 4.62% 1 50 2.89% 13 403 2.75%
18 3 104 4.05% 1 51 5.75% 2 61 3.53% 20 595 4.06%
19 4 130 5.06% 1 57 6.43% 3 90 5.21% 22 664 4.53%
20 1 48 1.87% 0 20 2.25% 0 27 1.56% 6 189 1.29%
21 3 96 3.74% 1 55 6.20% 2 69 3.99% 22 667 4.55%
22 3 92 3.58% 1 42 4.74% 2 61 3.53% 18 528 3.60%
23 2 84 3.27% 1 36 4.06% 1 50 2.89% 10 293 2.00%

Top 2 of 16 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 524 20.39% 270 1.84% /
2 78 3.04% 37 0.25% /.trellix/

Top 2 of 16 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 524 20.39% 270 1.84% /
2 78 3.04% 37 0.25% /.trellix/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 524 20.39% 485 89.81% /
2 78 3.04% 55 10.19% /.trellix/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 524 20.39% 466 95.69% /
2 78 3.04% 21 4.31% /.trellix/

Top 50 of 593 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 228 8.87% 0 0.00% 1145 7.81% 2 0.22% 176.9.2.212
2 132 5.14% 8 0.90% 702 4.79% 3 0.32% 64.62.252.163
3 61 2.37% 0 0.00% 305 2.08% 1 0.11% 144.76.3.131
4 57 2.22% 4 0.45% 266 1.82% 4 0.43% 51.89.201.9
5 52 2.02% 0 0.00% 260 1.77% 1 0.11% 173.212.245.240
6 38 1.48% 15 1.69% 197 1.35% 13 1.40% 77.88.5.14
7 30 1.17% 18 2.03% 252 1.72% 6 0.65% 216.18.204.132
8 30 1.17% 1 0.11% 145 0.99% 1 0.11% 34.71.133.85
9 27 1.05% 1 0.11% 131 0.89% 3 0.32% 62.210.189.2
10 23 0.89% 6 0.68% 89 0.60% 7 0.75% 66.249.64.117
11 22 0.86% 15 1.69% 221 1.51% 4 0.43% 62.210.149.60
12 21 0.82% 0 0.00% 107 0.73% 1 0.11% 193.70.84.159
13 21 0.82% 3 0.34% 92 0.63% 1 0.11% 23.226.141.210
14 21 0.82% 8 0.90% 153 1.04% 16 1.72% 46.229.168.148
15 21 0.82% 0 0.00% 105 0.72% 1 0.11% 89.248.168.241
16 20 0.78% 2 0.23% 92 0.62% 1 0.11% 144.217.190.197
17 20 0.78% 5 0.56% 155 1.05% 10 1.08% 46.229.168.131
18 20 0.78% 5 0.56% 123 0.84% 12 1.29% 46.229.168.139
19 19 0.74% 9 1.01% 147 1.00% 1 0.11% 88.99.1.41
20 18 0.70% 2 0.23% 84 0.58% 9 0.97% 46.229.168.137
21 18 0.70% 4 0.45% 102 0.70% 11 1.19% 46.229.168.143
22 18 0.70% 4 0.45% 117 0.80% 12 1.29% 46.229.168.153
23 17 0.66% 4 0.45% 124 0.85% 8 0.86% 46.229.168.133
24 17 0.66% 3 0.34% 117 0.80% 11 1.19% 46.229.168.149
25 17 0.66% 7 0.79% 54 0.37% 8 0.86% 66.249.64.119
26 16 0.62% 16 1.80% 8 0.05% 12 1.29% 23.237.4.26
27 16 0.62% 5 0.56% 107 0.73% 8 0.86% 46.229.168.147
28 16 0.62% 3 0.34% 96 0.66% 9 0.97% 46.229.168.161
29 15 0.58% 11 1.24% 778 5.31% 1 0.11% 144.217.73.217
30 15 0.58% 4 0.45% 87 0.59% 8 0.86% 46.229.168.140
31 15 0.58% 2 0.23% 98 0.67% 7 0.75% 46.229.168.152
32 15 0.58% 2 0.23% 86 0.58% 6 0.65% 46.229.168.162
33 15 0.58% 10 1.13% 121 0.82% 4 0.43% 66.160.140.179
34 15 0.58% 11 1.24% 116 0.79% 2 0.22% 66.160.140.184
35 15 0.58% 0 0.00% 75 0.51% 1 0.11% 91.137.16.255
36 15 0.58% 1 0.11% 71 0.48% 1 0.11% 95.211.209.158
37 14 0.54% 4 0.45% 102 0.69% 8 0.86% 46.229.168.146
38 14 0.54% 13 1.47% 159 1.09% 1 0.11% 72.79.58.112
39 14 0.54% 10 1.13% 116 0.79% 3 0.32% 94.130.18.163
40 13 0.51% 3 0.34% 96 0.65% 6 0.65% 46.229.168.129
41 13 0.51% 2 0.23% 85 0.58% 7 0.75% 46.229.168.132
42 13 0.51% 1 0.11% 62 0.42% 5 0.54% 46.229.168.142
43 13 0.51% 7 0.79% 34 0.23% 7 0.75% 66.249.64.121
44 12 0.47% 0 0.00% 60 0.41% 1 0.11% 212.227.175.57
45 12 0.47% 2 0.23% 79 0.54% 4 0.43% 46.229.168.130
46 12 0.47% 2 0.23% 79 0.54% 7 0.75% 46.229.168.134
47 12 0.47% 1 0.11% 57 0.39% 4 0.43% 46.229.168.141
48 12 0.47% 4 0.45% 71 0.48% 7 0.75% 46.229.168.151
49 11 0.43% 9 1.01% 106 0.72% 1 0.11% 176.9.137.17
50 11 0.43% 7 0.79% 113 0.77% 1 0.11% 176.9.17.6

Top 30 of 593 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 228 8.87% 0 0.00% 1145 7.81% 2 0.22% 176.9.2.212
2 11 0.43% 9 1.01% 784 5.35% 1 0.11% 78.129.237.153
3 15 0.58% 11 1.24% 778 5.31% 1 0.11% 144.217.73.217
4 132 5.14% 8 0.90% 702 4.79% 3 0.32% 64.62.252.163
5 61 2.37% 0 0.00% 305 2.08% 1 0.11% 144.76.3.131
6 7 0.27% 3 0.34% 293 1.99% 3 0.32% 114.119.164.61
7 6 0.23% 3 0.34% 286 1.95% 3 0.32% 114.119.161.60
8 5 0.19% 2 0.23% 281 1.91% 2 0.22% 114.119.162.190
9 3 0.12% 2 0.23% 271 1.85% 2 0.22% 114.119.164.36
10 57 2.22% 4 0.45% 266 1.82% 4 0.43% 51.89.201.9
11 52 2.02% 0 0.00% 260 1.77% 1 0.11% 173.212.245.240
12 30 1.17% 18 2.03% 252 1.72% 6 0.65% 216.18.204.132
13 22 0.86% 15 1.69% 221 1.51% 4 0.43% 62.210.149.60
14 38 1.48% 15 1.69% 197 1.35% 13 1.40% 77.88.5.14
15 3 0.12% 2 0.23% 165 1.13% 1 0.11% 114.119.163.234
16 14 0.54% 13 1.47% 159 1.09% 1 0.11% 72.79.58.112
17 20 0.78% 5 0.56% 155 1.05% 10 1.08% 46.229.168.131
18 21 0.82% 8 0.90% 153 1.04% 16 1.72% 46.229.168.148
19 10 0.39% 2 0.23% 150 1.02% 2 0.22% 114.119.167.92
20 19 0.74% 9 1.01% 147 1.00% 1 0.11% 88.99.1.41
21 9 0.35% 2 0.23% 146 1.00% 2 0.22% 114.119.167.253
22 30 1.17% 1 0.11% 145 0.99% 1 0.11% 34.71.133.85
23 27 1.05% 1 0.11% 131 0.89% 3 0.32% 62.210.189.2
24 17 0.66% 4 0.45% 124 0.85% 8 0.86% 46.229.168.133
25 20 0.78% 5 0.56% 123 0.84% 12 1.29% 46.229.168.139
26 4 0.16% 3 0.34% 122 0.83% 1 0.11% 114.119.163.228
27 15 0.58% 10 1.13% 121 0.82% 4 0.43% 66.160.140.179
28 18 0.70% 4 0.45% 117 0.80% 12 1.29% 46.229.168.153
29 17 0.66% 3 0.34% 117 0.80% 11 1.19% 46.229.168.149
30 14 0.54% 10 1.13% 116 0.79% 3 0.32% 94.130.18.163

Top 45 of 66 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2340 91.05% - (Direct Request)
2 23 0.89% http://anti-crisis-seo.com
3 9 0.35% https://sanitarywork.ru/i.php
4 4 0.16% http://prookhotu.ru/zametki-oxotnika/schastlivye-lyudi-zhizn-i-oxota-v-tajge.html
5 4 0.16% https://ilovediscovery.ru/page/dinamo-neverojatnyj-illjuzionist-4-sezon-2-serija
6 4 0.16% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_290/
7 4 0.16% https://navigatorlaw.ru/zakon/uk_145/
8 4 0.16% https://zhit-budete.ru/vrednye-privychki/kurenie-i-ateroskleroz
9 3 0.12% http://prookhotu.ru/bajki-oxotnikov/oxota-na-posmotret-na-uralskie-pelmeni.html
10 3 0.12% http://prookhotu.ru/category/filmy-pro-oxotu
11 3 0.12% http://www.sogou.com/web
12 3 0.12% http://www.vevivi.ru/best/index.php
13 3 0.12% https://cumir.ru/evan-shpigel
14 3 0.12% https://ilovediscovery.ru/page/everest-za-granyu-vozmozhnogo-6-seriya-1-sezon-okonchatelnaya-cena
15 3 0.12% https://ilovediscovery.ru/page/top-gear-16-sezon-2-seriya
16 3 0.12% https://med-bolnica.ru/chto-takoe-kinezioterapiya/
17 3 0.12% https://moypodrostok.ru/uvlecheniya-podrostkov/kak-otmetit-den-rozhdeniya-podrostka.html
18 3 0.12% https://navigatorlaw.ru/zakon/zk_73/
19 3 0.12% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/glava-ix-pravka-i-gibka-metalla
20 3 0.12% https://svddb.ru/contacts/
21 3 0.12% https://tasmed.ru/doof_dna_msilobatem_stnemegnirfni/snimativ_dna_larenim_secnatsbus/index_dilpt25_dicer1179.html
22 3 0.12% https://tasmed.ru/eht_lareneg_atad/eye_sesaesid/index_dilpt25_dicer1813.html
23 3 0.12% https://tasmed.ru/sesaesid/sesaesid_jonnirkodne_smetsys/index_dilpt25_dicer663.html
24 3 0.12% https://tasmed.ru/sesaesid/sesaesid_jonnirkodne_smetsys/index_dilpt25_dicer697.html
25 3 0.12% https://zhit-budete.ru/hudeem-vmeste
26 2 0.08% http://caip.gain.tw/space.php
27 2 0.08% http://pegas-co.ru/phpbb/memberlist.php
28 2 0.08% http://www.printagent.ru/user/aminoRuige/
29 2 0.08% https://avtocarsp.ru/gaz-oformil-dokumenty-na-sobstvennuyu/
30 2 0.08% https://cumir.ru/nina-mironova
31 2 0.08% https://navigatorlaw.ru/zakon/nk_375/
32 2 0.08% https://rt-milk.ru/product/separator-molochnyy-motor-sich-100-18
33 2 0.08% https://www.cumir.ru/reza-shah-pehlevi
34 2 0.08% https://www.cumir.ru/viktor-hatulev
35 2 0.08% https://zhit-budete.ru/krasota/sekrety-krasivyh-volos
36 1 0.04% Google
37 1 0.04% http://btm6.ru/forum/memberlist.php
38 1 0.04% http://paraboda.net/lenceria-para-boda/
39 1 0.04% http://traders-union.ru/forexforum/member.php
40 1 0.04% http://www.adamziani.com/Gebruiker:JasminAllan
41 1 0.04% http://www.mykh.net/space-uid-4929334.html
42 1 0.04% http://www.parrillalapampa.com/asado-argentino-dos-personas/
43 1 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/vselennaja-chuzhie-galaktiki
44 1 0.04% https://med-bolnica.ru/qa/chto-takoe-rasshirennie-metodi-lecheniya-psoriaza-2/
45 1 0.04% https://med-tutorial.ru/lek-spav/item/6036.html

Top 30 of 57 Total User Agents
# Hits User Agent
1 703 27.35% Mozilla/5.0
2 703 27.35% Netscape 6 compatible
3 401 15.60% +SemrushBot/6~bl
4 249 9.69% +BLEXBot/1.0
5 174 6.77% The+Knowledge+AI"
6 173 6.73% +MJ12bot/v1.4
7 155 6.03% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)"
8 107 4.16% +bingbot/2.0
9 59 2.30% +Googlebot/2.1
10 55 2.14% +YandexBot/3.0
11 54 2.10% +Barkrowler/0.9
12 42 1.63% Sogou+web+spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
13 30 1.17% +SEOkicks
14 30 1.17% +SeznamBot/3.2
15 26 1.01% python-requests/2.23.0"
16 23 0.89% +MSIE+9.0
17 18 0.70% Go-http-client/1.1"
18 17 0.66% +Nimbostratus-Bot/v1.3
19 17 0.66% PetalBot
20 16 0.62% +AlphaBot/3.2
21 15 0.58% +Dataprovider.c
22 13 0.51% +Linux+x86_64
23 13 0.51% +Panscient/1.0
24 12 0.47% CCBot/2.0+(https://commoncrawl.org/faq/)"
25 12 0.47% Mozlila/5.0+(Linux;+Android+7.0;+SM-G892A+Bulid/NRD90M;+wv)+A
26 11 0.43% +MegaIndex.r
27 11 0.43% +aiHitBot/2.9
28 11 0.43% serpstatbot/1.0+(advanced+backlink+tracking+bot;+curl/7.58.0;
29 10 0.39% +linkdexbot/2.0
30 10 0.39% Googlebot-Image/1.0"

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2570 100.00% 887 100.00% 14664 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01